Mirasçıların Tereke Üzerindeki Hak ve Yetkileri Nelerdir?

Giriş

 

Miras bırakanın vefatı ile birlikte birden çok mirasçı olması durumunda kendiliğinden bir miras ortaklığı meydana gelmektedir. Bu miras ortaklığında en büyük sorunlardan biri de mirasçıların tereke üzerindeki yararlanma, yönetim ve tasarruf yetkilerinin ne olacağı ve nasıl kullanılacağıdır.

 

Mirasçılar Miras Malları Üzerindeki Yetkilerini Nasıl Kullanabilir?

 

Türk Medeni Kanunun 640. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; "Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler."

 

şeklinde düzenleme sevk edilmiştir. Bu düzenleme ışığında miras malları üzerindeki yetki ancak ve ancak oy birliği ile kullanılabilir. Yani mirasçılar tek başlarına miras malı üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. Üç mirasçıdan ikisi bir araya gelerek mirasa dahil hak veya mallar üzerinde diğer mirasçı olmaksızın herhangi bir tasarruf işleminde bulunamazlar.

 

Tüm mirasçılar katılmadıkça mirasa dahil bir taşınmaz kiraya verilemez, satılamaz veya herhangi bir irtifak ile sınırlandırılamaz. Mirasçılardan biri bunu kendi miras payı oranında geçerli kılacak şekilde de işlem tesis edemez. Ancak bu birlikte yapılması gereken işlem ifadesinden tüm mirasçıların aynı anda işlem yapmak zorunluluğu anlaşılmamalıdır. Yapılan bir işleme diğer mirasçılar onay vermek sureti ile işlemi geçerli kılabilirler. Burada anlatılmak istenen bir mirasçının rızası hilafına işlem yapılamamasıdır.

 

Mirasçı Hangi İşlemleri Oybirliği Olmaksızın Yapabilir?

 

Ana kural oybirliği ile hareket etmek olmak kaydıyla bu kuralın istisnaları da mevcuttur. Bu istisnalar miras bırakanın vasiyeti yerine getirme görevlisi atamış olması, terekenin resmen yönetilmesine karar verilmesi, terekeye temsilci atanması şeklinde olmakla bunlardan uygulamada en çok ihtiyaç hasıl olanı Türk Medeni Kanunun 640. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenmiştir.

 

Maddede; "Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır." şeklindeki düzenlemeden her bir mirasçının miras malları, hakları ve alacaklarının korunmasını tek başına isteyebileceği açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır.  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz. Terekenin Korunmasına Yönelik Mirasçıların Tek Başına Dava Açabilmesi

 

SONUÇ

 

Kısaca mirasçılık sıfatını tek başına kazanmamış olan bir mirasçı diğer mirasçı veya mirasçıların tümü ile birlikte hareket etmek ve istisnalar hariç olmak üzere tüm işlemler için işbirliği halinde terekenin paylaşılmasına kadar hareket etmek mecburiyetindedir.

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Tercan

İstanbul

Avukatlık 

Avukat Mehmet Serhat TERCAN

 

 

 

Miras üzerindeki yetkilerim nelerdir, miras malı üstünde ne gibi haklarım var, mirasçı miras malını satabilir mi, mirasçı miras malını kiraya verebilir mi?