Mirasa Temsilci Atanması

Mirasa/Terekeye Temsilci Atanması

                Elbirliği mülkiyeti kuralları uyarınca tereke üzerinde tüm mirasçılar birlikte karar vererek tasarrufta bulunabilir ancak çoğu halde tarafların aynı konu üzerinde mutabık kalarak bir dava açabilmesi, talepte bulunabilmesi yahut herhangi bir tasarrufta bulunabilmesi mümkün olmamaktadır. Mirasçılar uygulamada bazen sırf husumetli olmaları sebebiyle kendi yararlarına olacak davranışlardan dahi imtina etmektedirler.

 

Mirasa Anlaşma İle Temsilci Atanması

                Bu gibi durumlarda mirasçılar aralarında anlaşmak suretiyle bir kişiyi yetkilerini de düzenlemek sureti ile terekeye temsilci olarak atayabilirler. Fakat genellikle terekenin yönetimi konusunda mutabık kalamayan taraflar temsilci konusunda da mutabakat sağlayamamaktadırlar. Bu nedenle kanun koyucu Türk Medeni Kanunun 640. Maddesinin 3. Fıkrası ile terekeye temsilci atanmasını isteme hakkını düzenlemiştir.

 

Mirasa Mahkeme Yoluyla Temsilci Atanması

Kimler Mirasa Temsilci Tayini İsteyebilir?

                Mirasçılardan herhangi biri mahkemeden terekeye temsilci tayin edilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu noktada önemli olan talep anında talepte bulunanın mirasçılık sıfatına haiz olmasıdır. Yasal ve atanmış mirasçılar talepte bulunabilecekken vasiyet alacaklıları talepte bulunamaz.

 

Terekeye Temsilci Atanmasının Şartları Nelerdir?

                Temsilci tayini talep edilebilmesinin ilk şartı ortada bir miras ortaklığı bulunmasıdır. Miras ortaklığı bulunmadığı takdirde temsilci tayini istenemez. Bunun dışında miras ortaklığına vasiyeti yerine getirme görevlisi atanmış ise yahut mirasın resmen yönetimine karar verilmişse yine temsilci tayini talep edilemeyecektir.

                Temsilci tayininin bir diğer şartı ise miras ortaklığına temsilci tayinine ilişkin zarurettir. Eğer ki mirasın tek bir kişi tarafından yönetiminde hukuki yahut ekonomik bir yarar mevcut değilse istem reddedilir.

 

Mirasa Temsilci Atanmasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

                Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. İşbu davalara Sulh Hukuk mahkemesince bakılır.

 

Kimler Mirasa Temsilci Olabilir?

                Temsilci mirası yönetebilecek yetkinliğe sahip olmalıdır. Terekede yer alan malların özellikleri, terekenin büyüklüğü ve diğer özellikleri göz önüne alınarak Sulh Hukuk mahkemesi hakimince tereke temsilcisinin fiil ehliyeti ve terekeye ilişkin yetkinliği gözetilerek temsilci tayini gerçekleştirilir.

 

Terekeye Mirasçılar Temsilci Olarak Tayin Edilebilir mi?

                Mirasçıların tereke temsilcisi olmalarına yönelik hukuken bir engel bulunmamakta ve uygulamada mirasçıların temsilci olarak tayin edildiği gözlenmektedir. Ancak tarafsızlığı ve bağımsızlığı zedelemeyerek terekenin hakkaniyetle ve özen yükümlülüğüne uygun olarak idame ettirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle üçüncü bir kişinin temsilci olarak tayin edilmesi hakkaniyetli bir yaklaşım olacaktır.

 

Mirasa Atanan Temsilci Hangi İş ve İşlemleri Yapabilir?

                Sulh Hukuk mahkemesince tayin edilirken görevi ile ilgili başkaca hükümler konulmadıkça temsilci terekenin olağan yönetim işleri ile sınırlı bir yetkiye sahiptir. Temsilci miras ortaklığı adına dava açabilir, açılmış bir davada miras ortaklığını temsil edebilir. Taşınır yahut taşınmaz bir malı bir başkasına satamaz. Sulh hukuk mahkemesi hakimince terekeye yalnızca özel bir işin yapılması içinde temsilci tayin edilebilir. Örneğin alacak davası açmak, borcu ifa etmek şeklinde.

 

Mirasa Temsilci Atanmasında Sonuç

Miras hakkına kavuşan ortakların süreci birlikte ve tam bir işbirliği içerisinde yürütmesi en faydalı yoldur. Ancak bazı hallerde kişisel husumet ve kötüniyetli yaklaşımlar nedeniyle uzlaşma mümkün olmamakta ve terekenin zararına neden olacak şekilde miras ortaklığının hakları engellenmektedir. Bu durumda en makul çözüm yollarından birisi terekeye temsilci tayin ettirmek bu yolla hem mirası hem de mirasçı haklarının korunması açısından zaruridir. Bir miras avukatı ‘ndan profesyonel destek alarak sürecin yürütülmesi hak kaybına yol açmamak ve miras haklarına kavuşmak adına önem arz etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Mirasa temsilci nasıl tayin edilir? kimler mirasta temsilci olabilir? mirasa temsilci tayini nasıl yapılır, miras avukatı, kadıköy miras avukatı, miras temsilcisi