İnternetten Erişim Engelleme

İnternetten Erişim Engelleme Nasıl Yapılır?

 

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile insanların kendilerini özgürce ifade edebildiği ve iletişim ve etkileşimin arttığı günümüzde ifade özgürlüğü bir başkasına zarar vermek bir başkasının maddi, manevi haklarını ihlal etmek söz konusu olduğunda sınırlanabilmektedir.

 

Herhangi bir internet sitesi yahut sosyal medya sitesi/hesabı içerisinde yer alan bir içeriğe belirli şartların gerçekleşmiş olması durumunda erişimin engellenmesi mümkündür.

 

Haber sitelerinde yer alan haberler, sosyal medya sitelerinde bulunan haber, ileti, yorum, video, fotoğraf gibi görseller hukuka aykırılık teşkil ettiği takdirde bu gibi tüm içerikler yayından kaldırılabilmekte veya bu internet adresine ülkemizden olan erişim engellenebilmektedir.

 

Özellikle Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan kişilik haklarını ihlal eden, kaldırılmasında kamu yararı bulunan ve bir şahsın özel hayatının gizliliğini ihlal teşkil eden gönderilere karşı ilgili gönderiye karşı erişim engelleme talebi üzerine mahkeme kararı ile erişim engellenebilmektedir.

 

İnternetten Erişim Kaldırmanın Şartları

 

5651 sayılı Kanun’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenleme altına alınan kanun hükmü gereği erişim engellenmesinin şartları;

 

İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi

MADDE 9- (Değişik: 6/2/2014-6518/93 md.)

 

(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de

isteyebilir.

(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde

cevaplandırılır.

(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar

verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb.

şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde

yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL

adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat

getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik

olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

 

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan

Birliğe gönderilir.

 

Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi

MADDE 9/A- (Ek: 6/2/2014-6518/94 md.)

 

(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal

edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi

tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.(2)

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi

açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer

verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz.

(3) Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim

sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir.(2)

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim,

video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği

nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte

bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim,

internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip

edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan

Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.(2)

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bu kapsamda içeriğin mağduru doğrudan içerik sağlayıcısına başvurarak hukuka aykırı içeriğin kaldırılmasını talep edebilir. Bir diğer yol olarak kanun hükmü çerçevesinde mağdur içeriğe erişimin engellenmesi için mahkemeye başvurabilir.

 

İçerik Engellenmesi Talebiyle Nereye Başvurulur?

 

Bu kapsamda görevli mahkemeler Sulh Ceza Mahkemeleridir.

 

Facebook, Youtube, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarında yer alan iletiler engellenebilir mi?

 

Bu sitelerden yapılan yorum, ileti, fotoğraf, video gibi tüm iletiler kanun kapsamındadır ve engellenmesi mümkündür.

 

 

Erişim engelleme, internet erişim engelleme avukat, istanbul internet avukat, erişim engelleme avukatı, paylaşım engelleme, kişilik hakları ihlali internet, internet avukat