Devre Mülk Sözleşmeleri

Devre Mülk Sözleşmesi Nedir?

 

Devre mülk hakkı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57. maddesi ile;

“Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir.”

şeklindeki düzenleme ile tanımlanmıştır. Söz konusu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere devre mülk hakkı bağımsız bir meskenin belli dönemlerinde (en az 15 gün süreyle yeni kanun ile 7 gün olmuştur.) hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf haklarını tanıyan bir irtifak haktır. Öyle ki kişi devre mülk hakkını bizzat kullanabileceği gibi bir başkasına da kullandırabilir veyahut tamamen devredilebilir.

 

Devre Mülk Sözleşmelerinde Şekil Şartı

 

Devre mülk sözleşmeleri taşınmaz mülkiyetinin devrini içermesi nedeniyle resmi şekilde düzenlenmesi gerekmektedir, resmi şekilde düzenlemeyen devre mülk sözleşmesi geçersizdir dolayısıyla tarafların sözleşme dolayısıyla ödenen bedel veyahut düzenlenen senetlerin iadesi gerekmektedir. Dolayısıyla devre mülk sözleşmeleri tapu ya da noterde düzenlenmek zorundadır. 

 

Devre Mülk Sözleşmelerinde Cayma Hakkı

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 50/6. Maddesi;

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

şeklinde düzenleme ile tüketicilerin devre mülk sözleşmelerinden herhangi bir neden göstermeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip olduğu düzenlemiştir. Söz konusu 14 günlük süre en geç devre mülk hakkının kullanılmaya başlanıldığı an itibariyle başlar dolayısıyla henüz devre mülk hakkının kullanmadığı süreçte dahi cayma hakkının kullanılması mümkündür. Cayma hakkı ile beraber taraflar arasında iade borcu doğar ve karşılıklı olarak aldıklarını iade ederler.

 

Devre Mülk Sözleşmesinin Feshi

 

Devre mülk sözleşmeleri birçok nedenden ötürü geçersiz bir sözleşme niteliğinde olabilmektedir, bu nedenler arasında en sık karşılaşılan durum sözleşmelerin resmi bir şekilde düzenlenmemiş olmasıdır. Bu durumda sözleşme ilk andan itibaren kendiliğinden geçersizdir ve sözleşme nedeniyle tüketici tarafından ödenen bedellerin veyahut düzenlenen senetlerin tüketiciye iadesi gerekmektedir.

 

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi, Esas: 2016/ 26742, Karar: 2019 / 2269 Karar Tarihi: 21.02.2019 İlgili Yargıtay Kararı;

 

Davacı, davalı ile imzaladığı sözleşmesinin iptali, ödediği bedelin tarafına ödenmesi ve imzaladığı senetlerin iadesi istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, sözleşme tarihi 13/06/2014 olduğu, tüketicinin cayma hakkını 24/02/2016 tarihinde süresinden sonra kullanmış olduğu ve de davalı yanca ayıplı hizmet verildiğine dair bir husus da ileri sürülmemiş olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Oysaki taraflar arasında imzalanan devremülk satış sözleşmesinin “SÖZLEŞME KONUSU” başlıklı 2. maddesinde 'İş bu sözleşmenin konusu ... Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketine ait Yalova İli Termal İlçesi Killi Orman Mevkii G22D14C2D pafta, 424 Ada, 23, 24, 25, 26 ve 27 parsellerinin 7/36500 hissesinin satışı, satış bedeli, teslimi, site aidatı, resim, harç ve vergilerin ödeme koşulları ile ilgili alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı taahhütleri kapsar.' şeklinde ifade edilen hükümle taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri hususu değerlendirilmemiştir. O halde, mahkemece, geçersiz sözleşme nedeniyle tarafların aldıklarını iade ile yükümlük oldukları gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken az yukarıda belirtilen hatalı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

 

 

 

Devremülk iptal avukat , devremülk sözleşmesi avukatı, devremülk avukatı, devremülk nedir, devremülk nasıl iptal edilir? devremülk fesih