Kira Sözleşmelerinde Tahliye Taahüdü Düzenlenmesi

Kira Sözleşmelerinde Tahliye Taahüdü Düzenlenmesi

 

Bilindiği üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre konut ve çatılı işyeri kiralarında tahliye taahhüdü bulunmamakta, tahliyeyi gerektirir herhangi bir haklı sebep yahut kanunun aradığı diğer şartlar da bulunmamakta ise kira sözleşmeleri 10 yıla kadar kendiliğinden uzamakta (yenilenmekte) kiraya veren tarafından kiracının tahliyesi bu sebeple mümkün olmamaktadır. ( İşyeri kiraları geçici madde nedeniyle 2019 yılına kadar kapsam dışındadır.)

Uygulamada da bununla ilgili yanılgılara düşülmekte, genellikle taraflar arasında sözlü yahut kira sözleşmesinin akdedilmesinden önce kiracıdan alınan tahliye taahhütlerinin geçerliliğine itibar edilerek hem kiracı tarafında hem de kiraya veren tarafında çeşitli mağduriyetler yaratılmaktadır.

Tahliye taahhütnameleri kesinlikle yazılı ve kira sözleşmelerinin akdedilmesinden sonra ki bir dönemde düzenlenmelidir. Geçersizliğe sebebiyet vermemek adına mutlaka tahliye taahhütlerine ilişkin kanuni düzenlemelere riayet edilmelidir. İlgili düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 352 fıkra 1’de kanun koyucu tarafından yapılmıştır.

 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 352 fıkra 1 uyarınca;

 

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

 

TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN ŞARTLARI

 

1-Adi Yazılı Şekil Şartı:

 

Öncelikle kiralananın belirli bir tarihte tahliye edileceğine dair kiraya verene verilecek taahhüt mutlaka yazılı olmalıdır. Yazılı olarak düzenlenmemiş taraflar arasında sözlü olarak gerçekleştirilmiş bir taahhüde dayanılarak kiralananın tahliyesi mümkün olmayacaktır.

 

2-Kiralananın tesliminden sonra:

 

Maddenin lafzından açıkça anlaşıldığı üzere kiralananın tesliminden önce taraflar arasında akdedilmiş bir tahliye taahhüdüne dayanılarak tahliye talep edilemeyecektir. Aynı şekilde kira sözleşmesi ile aynı tarihte verilen tahliye taahhütleri de yine tahliye talebine dayanak olamayacaktır. Uygulamada hatalı şekilde genellikle kira tahliye taahhütleri kira sözleşmesi ile aynı tarihte akdedilmektedir. Bu durum hem kiraya veren hem de kiracı açısından mağduriyetlere sebebiyet verebilmektedir.  Bu sebeple tahliye taahhüdü mutlaka kira sözleşmesinin akdedilmesinden sonra ki bir tarihte alınmalıdır.

 

3-Birden fazla kiracı olması durumunda

 

Birden fazla kiracı tarafından kiralanmış bir gayrimenkul söz konusu ise kiracıların tamamındanaynı sağlık koşullarını taşıyan tahliye taahhüdü alınmış olmalıdır. Hatalı olarak yalnızca bir kiracıdan alınmış tahliye taahhütlerine dayanılarak kiralananın tahliyesi mümkün olmayacaktır. Nitekim Yargıtay 6. HD. 18.06.2007 tarihli kararında bu hususu belirtmiştir.

 

4-Tahliye davası kiraya veren tarafından açılabilir

 

6098 sayılı Borçlar Kanunu Madde 352/1’e dayalı olarak yapılacak tahliye talepleri malik olsun olmasın kiraya verence açılabilir.

 

5-Tarih belirtilmesi

 

Tahliye taahhüdünde taşınmazın tahliyesinin gerçekleştirilmesine yönelik üstlenilen yükümlülüğün hangi tarihte gerçekleştirileceği belirtilmelidir.

Tüm bu geçerlilik koşullarına sahip bir tahliye taahhüdüne dayanılarak yapılmak istenen tahliye için TBK madde 352/1 son uyarınca, tahliye taahhütnamesinde tahliyenin taahhüt edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kiraya verenin icra dairesi veya sulh hukuk mahkemesine başvurarak tahliyeyi talep etmesi gerekmektedir.

 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

 

 

Kira Sözleşmesi tahliye taahhüdü, tahliye taahhüdü nasıl düzenlenir?, tahliye taahüdü şartları, kiracı tahliye taahhütnamesi