Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

 

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

 

Evlilik birliğinin sona ermesinin akabinde evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların eşit olarak paylaşımı kural olarak esastır. Ancak taraflarca kararlaştırılmış başkaca bir rejim halinde kararlaştırılan rejime göre paylaşımın yapılması da mümkündür.

 

Mal Paylaşımını Nasıl ve Ne Zaman Talep Edebilirim?

 

Mal paylaşımı için açılacak olan davanın belirsiz alacak davası şeklinde ve boşanma davasından ayrı olarak ikame edilmesi gerekmektedir.

 

Boşanma davası sürerken de mal paylaşımı talep edilebileceği gibi evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonra ermesinden sonra da talep mümkündür. Boşanma davası devam ederken mal paylaşımı talep edilirse mahkeme boşanma davasını bekletici mesele yapacak ve öncelikle boşanma kararının kesinleşmesini bekleyecektir.

 

Zamanaşımına uğramama adına boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılması zorunludur. Aksi halde mal paylaşımı talebinde bulunmak mümkün olmayacaktır.

 

Mal Paylaşımı İçin 2002 Yılı Neden Önemlidir?

 

Türk Medeni Kanunumuz 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girdiği ve önceden yürürlükte olan kanun Mal Ayrılığı rejimini kural olarak kabul ettiği için bu tarihin öncesinde mallar kimin üzerine kayıtlıysa ona ait sayılır. Ancak 01.01.2002 tarihinden sonrasında eşlerin evlilik içerisinde elde ettiği mallara kural olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi uygulanır yani istisnalar hariç eşit olarak paylaşım esastır.

 

Bu ayrımın önem arz ettiği bir başka husus ise mal paylaşımı davası ile bulunulacak olan taleplerden olan "katkı payı alacağı" ve "değer artış payı alacağı" ayrımı noktasındadır. Eşler arasında 01.01.2002 öncesindeki kanunda kural olarak kabul edilen mal ayrılığı rejimi  benimsenirse bu durumda katkı payı alacağı talep edilebilecektir. Ancak günümüzde de yürürlükte olan ve kural olarak esas olan edinilmiş mallara katılma rejimi benimsendiği takdirde değer artış payı talep edilebilir. "Değer artış payı alacağı" malın tasfiye sırasındaki rayiç bedeline göre hesaplanırken "katkı payı alacağı" ise malın dava tarihindeki bedeli üzerinden hesaplanır. 

 

Mal Paylaşımı Ne Şekilde Yapılır?

 

Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından boşanan taraflar arasında mal paylaşımı davası görülecektir.

 

Mal paylaşımı, tarafların evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşılması esasına dayanır. Bu nedenle evlilik birliğinden önce tarafların elde etmiş olduğu  malların mal paylaşımına dahil edilmesi mümkün değildir.

 

Evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımına gelirsek yukarıda da bahsettiğimiz üzere kural olarak malların yarı yarıya paylaşımı esastır. Ancak bu kuralın istisnaları da mevcuttur. Bunlara sırasıyla yer verirsek:

 

1.Her eş kendi kişisel mallarını geri alır, yani bu mallar paylaşıma dahil edilmez.

 

Kişisel mal sayılan bu mallar şunlardır:

 

- Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşyalar,


- Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,


- Manevî tazminat alacakları,


- Kişisel mallar yerine geçen diğer değerler.

 

2.Her eş kendi kişisel mallarını aldıktan sonra evlilik içerisinde elde edilen “edinilmiş mallar” yarı yarıya paylaşılır.  “Edinilmiş Mallar” kanunda şu şekilde sayılmıştır:

 

- Çalışmasının karşılığı olan edimler,


- Yukarıda saydığımız kişisel malların gelirleri


- SGK veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,


- Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen maddi tazminatlar,


- Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

 

3.Eşlerin, nelerin kişisel mal sayılacağını sözleşme yaparak kararlaştırabilmeleri mümkündür. 


4.Kural olarak Edinilmiş Mallara Katılma rejimi kabul edildiği için mal paylaşımı sırasında bir malın kişisel malı olduğu iddiasının ispat yükü bu iddiayı ortaya koyandadır.

 

5.Türk Medeni Kanunu'nun 230.maddesinde de belirtildiği üzere:
Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasındaki geçişlerin tasfiye sırasında denkleştirme olarak istenmesi mümkündür.

 

Bu istisnaların yanı sıra; her borç, ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait olduğu tespit edilemeyen borç, edinilmiş mallara ilişkin sayılırak hesaba dahil edilecektir.
    
Bir mal kesiminden diğer mal kesimindeki malın;


Edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulur ise denkleştirme katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmış ise hakkaniyete göre değerlendirme yapılır.

 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

boşanma davasında mallar nasıl paylaşılır? , boşanmada mal paylaşımı, boşanmada kaçırılan mallar bağdat caddesi boşanma avukat