Miras Ortaklığı

Miras Ortaklığı Ne Demek?

 

                Mirasın açılması ile birlikte (Bknz. Mirasın açılması) birden çok kişi mirasçı sıfatına haiz ise bu kişiler arasında terekeye ilişkin olarak bir miras ortaklığı meydana gelir. Tek bir kişiye miras kalması halinde ise miras ortaklığı söz konusu olmaz. Mirasın açılması ile birlikte terekeye ait mallar üzerinde başlayan mirasçıların elbirliği mülkiyeti elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi yahut tamamiyle giderilmesi halinde sona erer.

 

Miras Ortaklığı Kanunda Düzenlenmiş midir?

 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’unun 640. maddesinde düzenleme altına alınan miras ortaklığı hükümleri şöyledir;

“Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.

Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.

Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir.

Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır.

Bir mirasçı ödemeden aciz halinde ise, mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler.”

 

Miras Ortaklığının Özellikleri Nelerdir?

 

Miras ortaklığı yukarıda görüldüğü üzere kanundan doğan bir ortaklık türü olarak düzenlenmiştir. Bunun anlamı örneğin bir şirket ortaklığında yahut adi ortaklıkta olduğu gibi miras ortaklarının bir araya gelerek iradelerinin uyuşması ve ortak bir amaç etrafında birleşerek rızalarının bulunması aranmaz. Miras ortaklığı mirasın açılması ile mirasçılar arasında kendiliğinden oluşur.

 

Miras Ortaklığına Kimler Dahildir?

 

Miras ortaklığına tüm mirasçılar dahildir. Yasal mirasçılar ile atanmış mirasçılar ortaklığa dahildir. Ancak atanmış mirasçıların mirasa hak kazandıklarına yönelik hukuki iş ve işlemleri yerine getirmeleri gerekebilir.

 

Miras Ortaklığına Niçin İhtiyaç Duyulmaktadır?

 

Miras ortaklığına ihtiyaç duyulmasının ve diğer ortaklıklardan daha sıkı şartlara tabi tutulmuş olmasının nedeni kötüniyetli mirasçılardan diğer mirasçıları korumaktır. Örneğin mirasın geçişi ile birlikte mirasçılardan herhangi biri mirasen sahip olduğu herhangi bir mal üzerinde kendi başına tasarrufta bulunarak diğer mirasçıları zarara uğratamaz. Mirasçılar miras ortaklığının başladığı andan itibaren birlikte hareket etmek zorunda kalırlar yalnız başına hareket edebilmek için ancak mahkeme vasıtası ile terekeye temsilci tayini (bknz. Terekeye temsilci atanması) vasıtası ile dava açabilir yahut ortaklığın giderilmesi yolu (bknz. Ortaklığın giderilmesi) ile ortaklığı sonlandırabilirler.

 

 

 

 

 

Miras ortaklığı avukat, miras avukatı, miras ortaklığı giderme, miras ortağı davası, miras avukatı ortaklık, miras avukat türkiye