Miras Avukatı

 

MİRAS AVUKATI

 

Miras hukuku ekonomik sistemimizin bir getirisi olarak insanların hukuken hak sahibi oldukları taşınır ve taşınmaz; maddi ve manevi değerlerin tümünü içerir geniş bir alanda mirasçı hak ve yükümlülüklerini içermekte mirasçıların ve miras bırakanların haklarını düzenlemektedir. Miras Hukuku çok teknik ve karmaşık düzenlemeler içermesi nedeniyle dikkatli ve özenli çalışma gerektiren alanların başında gelmektedir.

 

Miras Avukatı Hangi Konularda Çalışır?

 

Miras Hukuku Vasiyetname düzenleme, vasiyetnamenin iptali, mirastan yoksun bırakma (Evlatlıktan Red), Mirası Red, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat, Miras Paylaşımı, Tenkis davası, Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal, Mirastan Mal Kaçırma nedeniyle tapu iptal, Denkleştirme davası, Miras Sebebiyle İstihkak davası gibi çok yönlü ve çok teknik iş ve işlemleri içermektedir. Miras davalarının günümüzde başlıca ve önem arz eden türleri ise;

 

Miras Avukatı Nedir?

 

Miras Avukatı, miras hukukuna ilişkin dava, iş ve işlemlerin yürütülmesi takibi ve sonuçlandırılması alanında çalışan Türkiye'de Barolara kayıtlı avukatlar tarafından miras davalarına ilişkin temsil faaliyetleri yürütülmesidir. Bu alanda uzmanlaşma kendi beceri imkanları dahilinde belirlenen alanda kıdem sahibi olma, yüksek lisans ve doktora faaliyetleri yürütmek sonucu gerçekleşmekte miras davaları ile ilgili tecrübe ve hukuki çalışmalar yapmak sonucu ortaya çıkan bir kavram olarak günümüzde kullanılmaktadır. 

 

 

Büromuzun Miras Hukukuna İlişkin Faaliyetleri

 

Büromuz miras hukukuna ilişkin dava ve temsil faaliyetlerini vatandaşları temsilen Türkiye'deki yahut dünyanın bir başka yerinde bulunan miras haklarına kavuşmaları açısından müvekkilleri nezdinde sürdürmekte ve çalışmalarını yasal mevzuat çerçevesinde Avukatlık Meslek Kuralları çerçevesinde yürütmektedir.

 

Miras Avukatlığı pek tabii uzmanlık gerektiren dava, iş ve işlemleri kapsar. Miras davasının yürütümü başından sonuna sıkı bir takip gerektirmekte ve konunun uzmanı bir hukukçu ile sürecin yürütümünün sağlanması gerekmektedir. Aksi durum hem büyük hak kayıplarına yol açabileceği gibi kişilere borç ve yükümlülük olarak geri dönebilir. Mirasçı kendisini örneğin Kadıköy 'de bir ev sahibi oldum zannederken bir anda bir o kadar borçlanmış bulabileceği gibi bir başka gayrimenkulde daha hak sahibi olabilir. Mirastan kaçırılan mallarda bir hakkı olmadığı sanrısını yaşarken hak sahipliğine kavuşabilir yahut hakkı olmadığını sandığı bir miras malına ilişkin zamanaşımı ve hak düşürücü süre nedeniyle mağduriyet yaşayabilir.

Büromuz Bağdat Caddesi miras avukatı, miras avukatı, türkiye miras avukatı, miras avukati, olarak faaliyet sürdürmektedir.

 

 

Genel Olarak

 

Türkiye'de saklı pay sahipliği kabul edilmiş liberal eğilim miras hukuku konusunda kısıtlama görmüştür. Miras bırakan bir mirasçısını kolaylıkla mirasın dışına itemez belirli oranlarda yapılan tasarruflar iptale tabidir. Mirastan men etmenin koşulları ülkemizde serttir. Miras bırakan tüm malvarlığını vasiyetname ile üçüncü kişilere yahut mirasçılardan bir veya bir kaçına bırakamaz. Saklı pay sahibi mirasçılar işbu vasiyetnameyi tenkis ederek saklı payları oranında iptale tabi tutabilirler. Vasiyetname düzenlenirken yapılabilecek bir hata miras bırakanın son iradesini arzusunu geçersiz kılabilir. Eşler hayatta iken yalnızca bir eşin üzerine tüm malvarlığını yapmak suretiyle üvey çocukları mirastan mahrum kılmak istemiş olabilirler. Tüm bu hal ve koşullara karşı hakların müdafaası ve geri alınması için hukuki imkanlar mevcuttur.

En iyi miras avukatı, bağdat caddesi mias avukat, kadıköy miras avukatı, miras davası avukat, ünlü miras avukatı, miras avukat

Miras Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme Nasıl Belirlenir?

 

Mirasbırakanın ölümü ile birlikte miras açılır ve bu andan itibaren mirasla ilgili birçok dava gündeme gelebilmektedir. Terekenin korunması önlemleri, vasiyetname ve miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufların iptali, tenkisi, denkleştirme, miras sebebiyle istihkak ve miras ortaklığının giderilmesi gibi miras hukukundan doğan pek çok dava söz konusu olabilmektedir. Miras hukukundan doğan davaların farklı yerlerdeki mahkemelerde görülmesinin getireceği zorlukları öngören kanun koyucu tereke ile dava ve işlemlerin tek bir yerden yürütülmesi için düzenlemeler ihdas etmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 576/1. maddesi;

“Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır”

şeklindeki düzenlemesi ile mirasın, mirasbırakanın yerleşim yerinde açılacağı kabul edilmiştir. Mirasın mirasçılara intikal etmesi açısından mirasçıların nerede bulunduğu ehemmiyet arz etmez dolayısıyla mirasçılar farklı yerlerde bulunsalar dahi miras kendiliğinden geçecektir. Öyle ki mirasbırakan yerleşim yerinden farklı bir yerde vefat etse dahi yine de miras mirasbırakanın yerleşim yerinde açılacaktır.

Söz konusu düzenleme ile kanun koyucunun amacı miras hukukundan doğacak dava ve işlemlerin mirasbırakanın yerleşim yerinde takip edilmesidir.

 

Miras Avukatı Ne Kadar Ücret Alır?

 

Miras davalarında olduğu gibi tüm davalarda Avukatlar ücretlerini serbestçe belirleyebilmektedirler ancak bu belirlemenin kanuni sınırları da bulunmaktadır. Miras Avukatları Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olmamak üzere ve alacağın %25'ini aşmamak kaydıyla ücretlerini serbestçe belirleyebilmektedirler. Ayrıntılı ücret detayları için aşağıda yer alan miras avukatı ücreti ne kadardır? yazımıza göz atabilirsiniz.

 

Miras Davalarında Yetkili Mahkeme

 

Miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hangi yerdeki mahkemenin yetkili olduğu Türk Medeni Kanunun 576/2. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 11. maddesi ile düzenlenmiştir.

TMK 576/2. maddesi;

“Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.”

şeklinde düzenleme ile söz konusu davaların mirasbırakanın yerleşim yerinde görüleceğini düzenlemiştir.

Bir diğer yandan HMK 11. maddesi;

(1) Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:

a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.

b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar

(2) Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.

(3) Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

şeklindeki düzenlemesi söz konusu dava ve işlemlerde yetkili mahkemeleri tespit etmiştir.

 

Miras Davalarında Görevli Mahkeme

 

Miras hukukundan doğan davaların hangi mahkemenin görevli olduğu Türk Medeni Kanunu’nda yer alan özel düzenlemeler ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun da yer alan düzenlemeler ile belirlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu uyarınca;

  • Terekenin korunmasına ilişkin önlemlerin alınmasında,
  • Terekenin resmen yönetilmesinde,
  • Vasiyetnamenin açılmasında,
  • Mirasçılık belgesinin verilmesinde,
  • Mirasın reddinde,
  • Terekenin resmi defterinin tutulmasında,
  • Terekenin resmi tasfiyesinde,
  • Miras ortaklığının sona erdirilmesinde,

 

Sulh Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Yukarıda sayılan davalar dışında kalan tüm davalarda Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Örneğin; tenkis, denkleştirme, ölüme bağlı  tasarrufların iptali, miras sebebiyle istihkak, muris muvazaası gibi miras hukukundan kaynaklanan davalar Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür. 

İstanbul miras avukat, miras avukatı istanbul, miras avukatı bağdat caddesi, miras avukatı kadıköy, ataşehir miras avukatı, en iyi miras avukatı, miras davası avukatı

Miras Hukuku ile ilgili makale ve yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Paylı Mülkiyet – Miras Ortaklığı

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Miras Nasıl Tespit Edilir?

Vasiyetname Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

 

Miras Avukatı İle Çalışmak Türkiye'de Zorunlu mudur?

 

Ülkemizde belirli ceza davaları hariç Avukat ile temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde miras davalarında miras avukatı ile çalışmak zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımız bu davalarda kendi kendilerini temsil edebilirler. Fakat miras hukukuna ilişkin davalarda usul, hak düşürücü süreler, zamanaşımı, usul kurallarının hukuk muhakemeleri kanunu gereği sert uygulanması nedeniyle mutlaka alanında uzman bir miras avukatı ile çalışmak gerekmektedir. 

 

MİRASA VE MİRAS AVUKATINA İLİŞKİN TÜM ÇALIŞMA VE MAKALELERİMİZE AŞAĞIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.