Limited Şirket Ortağının Ortaklıktan Çıkarılması

Limited Şirket Ortağı Nasıl Çıkartılır?

 

Limited şirketlerde sıkça karşılaşılan hususlardan birisi de ortaklık ilişkisinin çekilmez bir hal alması sonucu ortağın şirketten çıkarılmasına yönelik taleplerle ilgilidir. Bu gibi çözümsüzlüklerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Limited ortaklıklarda aleyhine haklı/önemli sebep bulunan ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin şirkete tanımış olduğu haklara göz atmakta yarar vardır. Bunlardan en önemlisi, haklı sebebe dayalı şirketin talebi ile mahkeme kararı sonucu ortağın çıkarılması ve önemli nedene dayalı şirket genel kurul kararına istinaden ortağın çıkarılması yollarıdır.

 

1.Haklı Sebebe Dayalı Şirketin Talebi İle Mahkeme Kararı Sonucu Çıkarma

 

Şirket Genel Kurul Kararı – Dava – Çıkarma

 

Şirketin ortağın çıkarılmasına yönelik (tercihen dayanılan haklı sebebi içerir) alacağı genel kurul kararına istinaden şirket müdürü tarafından yahut yetkilendirdiği temsilci vasıtası ile ilgili ortağı çıkarmaya ilişkin başvuracağı dava yolu ile ortağın çıkarılması mümkündür. Bir ortağın bu yol ile limited şirketten çıkarılabilmesi için ortada ortaklık ilişkisinin sürdürülmesinin beklenemez bir hal almış olması gerekmektedir.

 

TTK’nın aradığı bu haklı sebep kavramı kanunda doğrudan tanımlanmış olmaması hasebiyle sair mevzuatta yer alan örnek kabilinde haklı sebebe işaret eden hükümlerden faydalanılabilir. Bunlardan bir kaçı; TBK 629, TTK 219, TTK 245’de sayılan durumlardır. Karşılaşılan somut olayda kıyasen bir değerlendirme bu hükümlere dayanılarak yapılabilir. Haklı sebep ortağın kişiliğinde vücut bulduğu gibi ortaklık ilişkisinden de kaynaklanabilir, bu gibi değişen koşulların ortaklık ilişkisini çekilmez hale getirip getirmediği ise mahkemece irdelenecektir.

 

2 Ortaklı limited şirketlere ilişkin ise özel bir durumun varlığından söz edilebilir. Bu durumda ortaklığın genel kurul kararı alarak diğer ortağın çıkarılmasını mahkemeden talep etmesinin beklenmesi aranan nisapta göz önüne alındığında zorlayıcı hatta imkansız olabilir. Bu şekilde imkansız hale gelebilecek şirketin kilitlenmesine yol açabilecek durumlar kötüye kullanma sonuçlarını da doğurabilir.

 

Bu durumu hukukun himaye etmesi beklenmemelidir. Nitekim doktrinde bu sebeple 2 ortaklı limited şirketlerde ortağın haklı sebebe dayalı olarak genel kurul kararı almasına gerek olmadan doğrudan dava yoluna gitmesi gibi bir seçenek savunulmaktadır.

 

2. Önemli Nedene Dayalı Şirket Genel Kurul Kararına İstinaden Çıkarma

 

Önemli neden hukuken haklı sebep niteliğinde değildir. Önemli neden önceden ortaklar arasında kararlaştırılarak şirket sözleşmesinde yer alan bir çıkarma sebebidir. Bu sebebin ortaklardan biri üzerinde vücut bulması üzerine şirketin alacağı genel kurul kararı (dayanılan sebebi de göstererek) üzerine doğrudan ortağın şirketten çıkarabilmesine dayanaktır.

 

Bu yola başvurabilmek için kuruluş aşamasında yahut sonradan (oybirliği ile) şirket sözleşmesinde çıkarma sebebinin yer alması gerekmektedir. Daha sonra da şirket genel kurulunda alınacak çıkarma kararına istinaden bu sebebe dayanılarak ortak çıkarılmış olacaktır.

 

Çıkarılan ortağın ilgili genel kurul kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde kararın iptali istemiyle dava açma hakkı saklıdır. Bu yola başvurulmasında önemli olan kıstas sözleşmede yer alan ve dayanılan sebeplerin objektif olması ve dürüstlük kuralı ölçütleriyle kısıtlı olmasıdır. Şirket anasözleşmesinde çıkarma yerine devir mecburiyeti de öngörülmüş olabilir. Bu durumda aynı yol ile çıkarılmak istenen ortak devre mecbur bırakılabilir.

 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Mehmet Serhat Tercan

 

 

 

 

 

Limited şirket ortağı nasıl çıkartılır? , Limited şirket ortaklıktan çıkarma, ltd şti ortak çıkarma, limited şirket avukatı, limited şirketlerde ortaklıktan çıkarma