Mirasbırakanın Taşınmazlarını 3. Kişiye Devri

YARGITAY 

1.Hukuk Dairesi
Esas: 2019/ 730

Karar: 2021 / 1122
Karar Tarihi: 02.03.2021

 

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİLTaraflar arasında görülen davada;

Davacı, mirasbırakan eşi ...' nin 496, 653, 658, 1078, 1521, 2206, 1516 ve 1517 parsel sayılı taşınmazlarını ilk eşinden olma çocuğu davalıya satış suretiyle temlik ettiğini, temlikin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı yapıldığını ileri sürerek tapu kayıtlarının iptali ile miras payı oranında adına tescilini istemiştir.

Davalı, mirasbırakanın borçlarına karşılık davaya konu taşınmazlarını dava dışı 3. kişi Celal'e devrettiğini, Celal'in ölümünden sonra mirasçılarından bedelini bizzat ödeyerek satın aldığını, mirasbırakanın dava dışı 1608 parsel sayılı taşınmazını davacıya verdiğini, davacının ikamet ettiği dava dışı 3 nolu bağımsız bölümdeki mirasbırakandan intikalen gelen paylarını diğer mirasçılarla birlikte davacıya verdiklerini, muvazaanın bulunmadığını belirtip davanın reddini savunmuştur.

İlk Derece Mahkemesince, taşınmazların mirasbırakan tarafından borçlarına teminat amacıyla alacaklı dava dışı Celal’e devredildiği, bağışlamanın bulunmadığı, Celal’den davalıya yapılan temlikin şartları var ise ancak tenkise konu olabileceği, davada da tenkis isteğinin olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, davacı vekilinin istinaf başvurusu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddedilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla; duruşma günü olarak saptanan 02.03.2021 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat ... ile temyiz edilen davalı vekili Avukat ... geldiler, duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 24.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz edilen vekili için 3.050.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin ve aşağıda yazılı 14.90. TL bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 02.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Miras Avukat Bağdat, Miras Avukatı İstanbul, İstanbul Miras Davası Avukat, Kadıköy Miras Avukatı