Tapu İptal Davası

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

Giriş

 

Tapu iptal ve tescil davası ismi uygulamadan kaynaklanmaktadır. Doğru kullanımı ise tapu sicilinin düzeltilmesi davasıdır.

 

Yolsuz Tescil Nedir?

Tapu sicilinde yer alan kaydın gerçek hukuki durumu yansıtmadığı durumlarda tescil yolsuzdur.

 

Tapu İptali ve Tescil Davası Nedir?

 

Bu davalarda temel sebep tapu kaydına yapılmış olan yolsuz tescilin düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Bu davalarda yolsuz tescilin düzeltilmesi amacı ile tapu kaydının iptali ve doğru şekilde tescili gerçekleştirilir.

Temelinde mülkiyet hakkına dayanan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardan olan mülkiyet hakkı anayasal güvence altındadır. Bu tür davalar hukuken çok teknik davalar kategorisinde değerlendirilebileceğinden mutlaka bir Avukat vasıtası ile takip edilmelidir.

 

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılabilir?

 

Tapuda hak sahibi gözüken kişi bu davanın davalısıdır. Davanın açıldığı tarihten önceki hak sahibine yönelik davalar tapu iptal davası olamaz. Eşyaya bağlı dava türlerindendir bu sebeple tapuda malik gözükmeyen kişiye yönelik bu dava açılamaz. 

 

Tapu İptal Tescil Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

 

Taşınmazın aynından kaynaklı bir dava türü olduğundan aksine yetki sözleşmesi yapılamaz ve yetkili mahkeme taşınmazın bağlı bulunduğu yer mahkemesidir.

 

Tapu İptal Tescil Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

 

Genel olarak görevli mahkemeden söz etmek mümkün değildir. İşin mahiyetine göre belirlenebilir.

 

Tapu İptal Tescil Davasında İyiniyetli Üçüncü Kişi Kavramı

 

Yolsuz tescile karşı açılacak olan tapu iptal tescil davasında durumun hal ve koşulları Avukatınız tarafından değerlendirilir. Bu davalarda karşılaşılacak en büyük engellerden bir tanesi ise Türk Medeni Kanunun 1023. maddesinin üçüncü kişilere sağladığı korumadır.

 

Tapu İptal Tescil Davası Açmak İçin Avukat İle Çalışmak Gerekli midir?

 

Tapu İptal Tescil Davası Avukat ile çalışmak zorunlu değil ancak hayati öneme sahiptir. Nitekim dava niteliği itibari ile bir taşınmaz mülkiyetinin el değiştirmesine yönelik olduğundan dolayı teknik ve zor bir dava türüdür.

 

Tapu İptal Tescil Yargıtay Kararı

 

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, davalı ...’in eşi dava dışı ... ile kardeş olduklarını, mirasbırakan babası Halil’in 1991 yılında İstanbul göçtüğünde dava konusu ........ ve .... sayılı parselleri de içine alan yaklaşık 20 dönümlük bir yer satın aldığını, satın alma sırasında parasının yetmemesi nedeniyle 1146 ve 1148 sayılı parsellerin satış bedelinin eşi...tarafından ödendiğini, tapu işlemleri nedeniyle ve o dönemin şartları gereğince dava konusu taşınmazlar ile murise ait diğer taşınmazların kendi adına tescil edildiğini, eşi ile birlikte ......... ve ...... sayılı parsellerin üzerine ev ve ahır inşa edip bugüne kadar kullanmaya devam ettiklerini, murise ait kısımların ise kamulaştırılması nedeniyle kamulaştırma işlemlerinin takibi ve parasının alınabilmesi için murisin ve kardeşi ...’ın ısrarı üzerine ...’ı vekil tayin ettiğini, ne var ki vekil ...’ın kamulaştırma bedellerini alıp ödemek yerine ............ sayılı parselleri birlikte hareket ettiği davalı eşi ...’e satış yoluyla devrettiğini, kardeşi ... tarafından aldatıldığını, vekalet görevinin kötüye kullanıldığını ileri sürerek, dava konusu ................ sayılı parsellerin tapu kayıtlarının iptali ile adına tescilini istemiş, yargılama sırasında ........ sayılı parsel yönünden harcı ikmal edemediğini, bu nedenle sadece ......... sayılı parsel yönünden davayı takip ettiğini bildirmiştir.

Yargılama sırasında davacı ...’in .............. tarihinde ölümü üzerine, tüm mirasçıları tarafından dava takip edilmiştir.

Davalı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, dava konusu taşınmazları bedeli karşılığında satın aldığını, davacının ise bir kısmını haksız el atarak ev inşa ettiğini, akraba olmaları nedeniyle bir müddet itiraz etmese de daha sonra davacının taşınmazları sahiplendiğini bildirip, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, harcı ikmal edilmeyen ......... sayılı parsel yönünden dosyanın tefriki ile yeni esasa kaydedilmesine ve anılan taşınmaz yönünden dosyanın işlemden kaldırılmasına, dava konusu 1146 sayılı parsel yönünden vekalet görevinin kötüye kullanıldığının kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, davalı vekilinin istinaf başvurusu da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK’nin 353/1.b.1 maddesi gereğince esastan reddedilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 27.04.2021 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı vekili Avukat geldi, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen davacılar vekili Avukat gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı.

 

 

Tapu iptal avukatı, tapu avukatı istanbul, bağdat caddesi tapu avukatı, tapu iptal davası nedir, tapu iptal davası nasıl açılır