İhtarname Nedir - İhtarname Örneği

İhtarname Nedir?

 

İhtarname gönderilen kişiye karşı sözleşmeden, kanundan örf ve adet kurallarından doğan tüm hak ve isteklerin yazılı şekilde ispat yönü kuvvetlendirilmiş olarak haber verilmesi ve bildirilmesi, ihtar edilmesine yarayan yazılı bir hukuki işlemdir.

 

İhtarnameyi kimler yazar ve nereden gönderilir?

 

İhtarname noterlikler aracılığı ile gönderilir. Nitekim Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. maddesinde bu husus belirtilmiş ve ihtarnamenin tanımı yapılmıştır. İhtarname bir hukuki işlem teşkil ettiğinden hak kaybı yahut hak kazanımı şeklinde kabul, red, icap, icaba davet şeklinde her türlü hukuki sonucu doğurmaya elverişli evraklar ihtiva ettiğinden ihtarname yazmaya yetkili mercii Avukatlardır. 

 

Hangi Konularda İhtarname Yazılır?


Satış Sözleşmesi, İş Sözleşmesi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi gibi her türlü sözleşmeden doğan hak veya alacakları talep ederken, sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasında veya sözleşme kurma iradesinin karşı yana ulaştırılmasında, bozucu, kurucu, değiştirici yenilik doğuran hakların kullanılmasında yahut bu hak ve alacakların kullanılmasına yönelik bildirim amacıyla ve bu amaçlarla sınırlı olmamak üzere ihtarname tanzim edilebilir.


Ayrıca bir hakkın ihlale uğramasının önceden önlenmesi maksadıyla olabileceği gibi ihtarname hak ihlalini sona erdirmeye yönelik bir uyarı niteliğinde de tanzim edilebilir. İhtarnamenin en önemli hukuki işlevi muhatabın iyiniyetini kaldırmak olduğu gibi muhatabı olası hukuki sonuçlar hakkında bilgilendirerek hak kaybına uğramasını da engeller.


İhtarname yerine bir mektup yahut sözlü uyarının yeterli gelebileceği hukuki durumlarda dahi ihtarname tanzim edilerek muhataba ulaştırılmasının olumlu yanları olabilir. Nitekim ihtarnamenin en önemli faydası ispat hususunda ortaya çıkar. Noterlik defterinde ihtarnamenin çekildiği tarih içeriği ve muhataba ulaştığı tarih kayıtlı olarak saklanır ve aksinin ispatla karşı yan mükellef duruma düşer.

 

İhtarnameye cevap nedir?


İhtarnameye cevap ise bu bakımdan önemlidir. İhtarnameye cevap vermek her zaman zaruri olmamakla zorunlu olunan hallerde bulunmaktadır. Tebellüğ etmiş olunan ihtarnamenin cevaplanması, aleyhinize ileri sürülen hukuki vakıalara karşı sizin görüş ve önlemlerinizi içerir nitelikte olmalı ve kimi zaman aleyhe hususlara karşı savunmalarınızı kimi zaman sizin karşı taraf aleyhine ileri sürdüğünüz hususları içermelidir. 

 


İhtarname Örneği:

 

 

……. …..  NOTERLİĞİ’NE


KEŞİDECİ     :

MUHATAP    :

KONU     : ( Ayıplı mal, Teslime Davet, Sözleşme Feshi vb. konunuz ne ise)

 

AÇIKLAMALAR

 

1- ………….. sözleşmesi ve …………………….................

2- …………………………………………………….....................
………………………………..

(Buraya gereken hukuki kayıtlar ve vakıayı yazarak uyarıları da içerir metini olayınıza uygun olarak yazmanız gerekmektedir.)


Sayın Noter, 3 nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ve rica ederim.


Saygılarımla,                                                                                                                                             Ad Soyad

 

 

 

ihtarname örneği, ihtar nedir, ihtarname çekme, hangi konularda ihtarname yazılabilir, ihtarnameyi kim gönderir, ihtarnameyi kim yazar, ihtarnameye cevap