AYM: Dava Açma Süresinin Katı ve Kuralcı Yorumu Mülkiyet Hakkı İhlali

AYM: Dava Açma Süresinin Katı ve Kuralcı Yorumu Mülkiyet Hakkı İhlali

Anayasa Mahkemesi Kararı: Dava Açma Süresinin Katı ve Kuralcı Yorumlanmasının Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği

 

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 27/4/2023 tarihindeki Amelia Kukutara ve Diğerleri (B. No: 2019/7923) başvurusunda, mülkiyet hakkının Anayasa'nın 35. maddesince korunmasına rağmen, dava açma süresinin aşırı katı ve kuralcı bir şekilde yorumlanmasının, mülkiyet hakkının usul güvencelerini ihlal ettiğine hükmetmiştir.

 

Bu karar, mülkiyet hakkının korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Dava açma sürelerinin esnek ve adil bir biçimde değerlendirilmesi, vatandaşların haklarını kullanmalarını kolaylaştırırken, aşırı katı yorumlamalar ise hukuki hakların kullanılmasını güçleştirebilir ve temel hakların ihlaline neden olabilir.

 

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, adil yargılanma ilkesinin ve hukukun üstünlüğünün korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Mülkiyet hakkı, bir demokraside vatandaşların en temel haklarından biri olarak kabul edilmektedir ve anayasal güvence altındadır. Bu nedenle, dava açma sürelerinin adaleti ve hakkaniyeti sağlayacak şekilde yorumlanması, hukuk sisteminin temel taşlarından biridir.

 

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar, gelecekte benzer durumların yaşanmaması ve mülkiyet hakkının güvence altında tutulması için önemli bir örnek teşkil etmelidir. Adil ve etkili yargılama süreçlerinin sürdürülmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve temel hakların korunması, demokratik bir toplumun en temel değerlerinden biridir ve sürekli olarak gözetilmelidir.

 

Mahkeme Kararının Özeti:

Anayasa Mahkemesi Kararında, Anayasa'nın 35/2. maddesinde mülkiyet hakkının ancak kanunla sınırlanabileceğinin hüküm altına alındığını ve temel hak ve özgürlüklerin yalnızca Anayasa’da belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabileceği hüküm altına almıştır. Mahkeme kamu yararı ile mülkiyet hakkına yönelik kişisel yarar arasında bulunması gereken makul dengenin gözetilmediğini tespit ederek mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahele getirildiği sonucuna ulaşılmış ve anılan kuralların iptaline karar vermiştir.

İlgili kararın künyesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2022/108

Karar Sayısı : 2023/55

Karar Tarihi : 22/3/2023

R.G.Tarih-Sayı : 20/7/2023-32254