Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal

 

Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal

 

Muris Muvazaası Nedir?

 

Muvazaa yani danışıklılık işlemin tarafı olan kişilerin 3. kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerini gizleyerek görünürde bir işlem meydana getirmesi şeklinde önümüze çıkmaktadır. Muvazaa hukukta çeşitli şekillerde ortaya çıkabildiği gibi ülkemizde muris muvazaası olarak sıklıkla karşılaşılmakta ve miras bırakan tarafından ölümünden önce miras hakkından mahrum kılmak istediği mirasçılarını mirasından saf dışı bırakmak amacıyla kullanılmaktadır.

 

Murisin taşınmaz mal veya mallarını sağlığında başka mirasçı veya mirasçılarına tapuda satış göstererek devretmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

 

Bu durumda gündeme miras payından tamamen veya kısmen mahrum bırakılan mirasçının, muris muvazaası nedeniyle tapu sicilinin düzeltilmesi yani tapu iptal ve tescil davası açarak hukuka aykırı olarak mahrum bırakıldığı miras hakkına kavuşması sağlanmalıdır.

 

Ülkemizde özellikle bazı yörelerde kız çocuklarının miras payından mahrum bırakılması amacıyla muris tarafından vefatından önce bir kısım malların ve özellikle taşınmaz malların erkek çocuklara satış yoluyla devredilmesi, murisin küs olduğu mirasçının şartları oluşmadan mirastan ıskat edilmesi amacıyla kanuna karşı hile yapılması gibi amaçlarla muris tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bu durumla karşı karşıya kalan mirasçıların hukuken kendilerine tanınmış olan miras haklarına kavuşması ise zaruretten öte bir ihtiyaçtır.

 

Muris muvazaası davasını kimler açabilir?

 

Muris muvazaası davasını mirastan kısmen yahut tamamen mahrum kalan ve kanun aradığı şartlar dahilinde bir mal kaçırma olgusunun mevcut bulunduğu durumlarda murisin mirasçıları açabilirler

 

Muris muvazaası davası kime karşı açılır?

 

Bu hususta en çok yanılınan durum davanın murise yahut terekeye karşı açılmasıdır. Ancak bu davanın davalısı lehine kazandırma yapılan (tapuda devir) diğer mirasçıdır. Mirasçı olmayanlara yönelik ise işbu dava açılamaz.

 

Muris Muvazaası Davası Araç veya Para İçin Açılabilir mi?

 

Muris muvazaası davası nakdi ödemeler ve mal kaçırmalar, hisse senetleri vb taşınır mallara yönelik açılamaz. İşbu dava dayanağını tapu siciline yapılmış olan yolsuz tescilden almaktadır. Bu nedenle ancak tapuda yahut sicilde devri kabil olan taşınmaz mallara yönelik açılabilir. Teorik olarak kurucu tescille yapılan kazandırmalarda yine gündeme gelebileceği düşünülmekte ise de içtihatlar tapu olgusunu aramaktadır.

 

Mirastan Mal Kaçırma Durumunda Yalnızca Muris Muvazaası Mı Açılabilir?

 

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası miras haklarından yoksun bırakılan kişilerin miras haklarına kavuşması için öngörülmüş olan yalnızca bir dava türüdür. Bu konuda doğru teşhis ve doğru yöntemle uyuşmazlığı tedavi etmek çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle alanında uzman bir miras avukatı ile konunun takibi önemlidir. Bazen aynı anda muris muvazaasının yanında tenkis, denkleştirme vb. miras nedenli davalar ikame edilebilir.

 

Muris Muvazaası Davasında Nelere Dikkat Edilir?

 

  Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davalarında özellikle dikkat edilecek hususlar şöyle sıralanır;

  • Miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı,
  • Davalı yanın alım gücünün olup olmadığı,
  • Satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark,
  • Taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki
  • Ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri,
  • Toplumsal eğilimleri,
  • Olayların olağan akışı.

gibi olguların dava sürecinde tartışılması ve açıkça ortaya konulması gerekmektedir.

Zira bu hususların belirlenmesi murisin bir iç sorunu olan iradesi ve amacını gizlemesinin tespitinde yol gösterici nitelikte olacaktır. Muris muvazaasından söz edebilmek için taşınmazını devreden murisin gerçek iradesinin bağış ve diğer mirasçılarını miras hakkından yoksun kılmak olması gerekmektedir. 

 

Muris Muvazaasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

 

Muris muvazaası nedeniyle açılacak tapu sicilinin düzeltilmesi, uygulamada ki adıyla tapu iptal tescil davalarında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

 

Muris Muvazaasında Zamanaşımı Ne Kadardır?

 

Önemle belirtilmelidir ki muris muvazaası davalarında zamanaşımı öngörülmemektedir ancak durum ve koşullar gözetilmelidir. Nitekim tam bir içtihat birliğinden ve fikir birliğinden söz edilemez.

 

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Avukat Mehmet Serhat Tercan

 

 

 

Mirastan Mal Kaçırma Avukat, Muris Muvazaası Tapu İptal, Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası davasını kimler açabilir? Muris Muvazaası Davasında Nelere Dikkat Edilir?