Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal

Mirastan Mal Kaçırma - Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal

Muvazaa yani danışıklılık işlemin tarafı olan kişilerin 3. kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerini gizleyerek görünürde bir işlem meydana getirmesi şeklinde önümüze çıkmaktadır. Muvazaa hukukta çeşitli şekillerde ortaya çıkabildiği gibi ülkemizde muris muvazaası olarak sıklıkla karşılaşılmakta ve miras bırakan tarafından ölümünden önce miras hakkından mahrum kılmak istediği mirasçılarını mirasından saf dışı bırakmak amacıyla kullanılmaktadır. Murisin taşınmaz mal veya mallarını sağlığında başka mirasçı veya mirasçılarına tapuda satış göstererek devretmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu durumda gündeme miras payından tamamen veya kısmen mahrum bırakılan mirasçının, muris muvazaası nedeniyle tapu sicilinin düzeltilmesi yani tapu iptal ve tescil davası açarak hukuka aykırı olarak mahrum bırakıldığı miras hakkına kavuşması sağlanmalıdır.

Ülkemizde özellikle bazı yörelerde kız çocuklarının miras payından mahrum bırakılması amacıyla muris tarafından vefatından önce bir kısım malların ve özellikle taşınmaz malların erkek çocuklara satış yoluyla devredilmesi, murisin küs olduğu mirasçının şartları oluşmadan mirastan ıskat edilmesi amacıyla kanuna karşı hile yapılması gibi amaçlarla muris tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bu durumla karşı karşıya kalan mirasçıların hukuken kendilerine tanınmış olan miras haklarına kavuşması ise zaruretten öte bir ihtiyaçtır.

            Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davalarında özellikle dikkat edilecek hususlar şöyle sıralanır;

  • Miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı,
  • Davalı yanın alım gücünün olup olmadığı,
  • Satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark,
  • Taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki
  • Ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri,
  • Toplumsal eğilimleri,
  • Olayların olağan akışı.

gibi olguların dava sürecinde tartışılması ve açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Zira bu hususların belirlenmesi murisin bir iç sorunu olan iradesi ve amacını gizlemesinin tespitinde yol gösterici nitelikte olacaktır. Muris muvazaasından söz edebilmek için taşınmazını devreden murisin gerçek iradesinin bağış ve diğer mirasçılarını miras hakkından yoksun kılmak olması gerekmektedir. 

Muris muvazaası nedeniyle açılacak tapu sicilinin düzeltilmesi, uygulamada ki adıyla tapu iptal tescil davalarında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Önemle belirtilmelidir ki muris muvazaası davalarında zamanaşımı öngörülmemektedir ve bu neviden davalar mutlaka mümkünse avukat temsili ile takip edilmelidir.

Web sitemizde yer alan bu ve benzeri bilgiler öneri, tavsiye veya hukuki mütalaa değildir. Yazarımız veya büromuz bu sitede yer alan çözümlere, bilgilere, metinlere veya yayınlara dayanılmasından, kullanılmasından hareketle zarara uğranmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Avukat Mehmet Serhat Tercan