Makaleler / Tehdit Suçu

 

 

 

  1. Genel Olarak Tehdit Suçu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında bulunan 106. Madde’de düzenlenmiş olup korunan hukuki değer “kişilerin huzur, sükûnu ve güvenlik duygusudur.” Kişilerin özgür bir şekilde karar verebilmesini ve davranmasını teminen düzenlenen tehdit suçu genel olarak özgür iradenin kullanılmasına engel teşkil edebilecek saldırıları yaptırıma bağlanmıştır.

  1. Tehdit Suçunun Unsurlarının İrdelenmesi

 

  1. Maddi Unsurlar Açısından

Tehdit suçunun oluşabilmesi için somut olayın kanunda belirtilen tipikliğe uygun vaziyette cereyan etmesi gerekmektedir. Bu suçun faili herkes olabilir. Mağdurun ise belirli yahut tahkikat sonucunda belirlenebilir olması gerekmektedir. Bu hususta dikkat edilmesi gereken mesele tehdidin konusunun mağdurun şahsıyla ve malıyla sınırlı kalmayacak olup yakınlarına da yönelik saldırı söylemi suçun işlenmesi açısından yeterli olacaktır.

Fiil(eylem) ileride mağdura karşı gerçekleştirilecek haksız eylemin mağdura bildirilmesinden ibarettir. Fiil yazılı veya sözlü olarak gerçekleşebilir ve sırf hareket suçu olduğundan suçun işlenmesi için tehdidin mağdurun bilgi alanına ulaşması yeteli olacaktır.  Son olarak tehdit suçunun konusu olan mağdurun iç huzurunun bozulmasına gerek olmayıp bu saldırının iç huzuru bozmaya elverişli olması yeterli olacaktır.

  1. Manevi Unsurlar Açısından

Suçun oluşmuş sayılabilmesi için failin bu suçun gerçekleşmesini istemesi ve hukuki anlam ve sonucunu bilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan sadece suçun işlenmesi ve hangi amaca binaen bu suçun işlendiğinin önemi olmayacaktır.

  1. Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri

 

  1. Daha Ağır Cezayı Gerektirmesi Açısından

Suçun silahla işlenmesi neticesinde daha ağır cezayı gerektiren hal mevcut olacaktır. Bu hususta düzenlemenin silah ve silahı kullanış tarzından kastı net olmayıp somut olaya göre yorumlanmaktadır.

Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi neticesinde de daha ağır cezayı gerektiren hal bulunmaktadır. Bu halde dikkat edilmesi gereken husus failin tanınmayacak halde olması yeterli olmayıp mağdur, faili tanıyamamalıdır. Önemli olan, failin araştırma neticesinde ortaya çıkartılabilmesi değil suçun işlendiği anda failin tanınmamasıdır.

Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi sonucu da nitelikli hali doğuracaktır. Şöyle ki; düzenlemede mağdurun iç huzurunun daha ağır vaziyette zarar göreceği düşünülerek iştirak halinin müstesna tutulması kaydıyla suçun icra hareketlerinin birlikte gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi son olarak daha ağır cezayı gerektiren hallerden sayılmıştır. Açıkça anlaşılacağı üzere bu halde mağdur basit bir tehdide oranla daha korumasız ve savunmasız hissedeceğinden bu korkutucu güçle işlenen suç daha ağır bir yaptırıma maruz bırakılmıştır.

  1. Daha Hafif Cezayı Gerektirmesi Açısından

Mağdurun malvarlığı itibarıyla büyük zarara uğratılacağı veya sair bir kötülük edileceğinden bahisle tehdit edilmesi daha hafif bir ceza verilmesini gerektirir.

  1. İçtima

Failin aynı mağduru bir suç işleme kararı ile farklı zamanlarda tehdit etmesi veya birden fazla mağduru tek bir ifadesiyle tehdit etmesi halinde nevi olarak tek suç söz konusu olup zincirleme suç hükümlerine göre artırım sebebi olacaktır. Yağma, insan ticareti, konut dokunulmazlığını ihlal, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları açısından bileşik suç hükümleri oluşur ve tehdit bu suçlar içerisinde erir, diğer bir deyişle fail ayrıca tehditten ötürü cezalandırılamaz. Fail mağduru tehdit ederken aynı zamanda hakaret ederse aynı zamanda hakaret suçundan da cezalandırılır. Son olarak 106. maddenin 3. fıkrası müstesna tutulmuş olup kasten insan öldürme, kasten insan yaralama ve mala zarar verme suçları tek bir fiil ile tehdit amacıyla işlenmesi halinde tehdit suçu erimez fail ayrıca iki farklı suçtan ayrı ayrı cezalandırılır.

  1. Tehdit Suçunun Şikayet, İhbar ve Süreleri

Tehdit suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Tehdit suçunun basit haliyle işlenmesi durumunda altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu haller şikâyete ve herhangi bir süreye tabi tutulmayıp re’sen soruşturulmaktadır. Hafifletici sebeple işlenmesi durumunda altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Yalnızca bu eylem şikâyete tabi olup re’sen tahkikat yürütülemez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehdit suçu, Tehdit Edilmenin cezası, tehditin cezası, tehdite karşı ne yapmalı, tehdit suçu, tehdit avukat