Tazminat - Haksız Fiil Sorumluluğu

Giriş

Bu çalışmamızda Tazminat borcunun kaynağı olan Haksız Fiilere ilişkin koşul ve şartlar incelenmiştir.

Haksız Fiil 

Türk Borçlar Kanunun 49. maddesinde düzenleme altına alınan haksız fiil tazminatına ilişkin kanun koyucu;

"Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür." 

şeklinde haksız fiil ve haksız fiil nedeniyle sorumluluğu tanımlamıştır.

Kusur Sorumluluğu

Türk Borçlar Kanunun 49. maddesinde bir kimsenin eyleminde kusurlu olması sonucu zarar gören karşı tarafa diğer şartların oluştuğu durumlarda bu zararını tazmin etme hakkı sağlayan genel bir düzenlemedir. İşbu norm çerçevesinde haksız fiil tazminatından sorumlu tutulacak kişinin fiilinde kusurlu olması yani kendisinden hukuken beklenen davranışı yapmama yahut hukuken beklenmeyecek bir davranışı yapma şeklinde bir davranışı gerçekleştirmiş olması gerekir.

Kusursuz Sorumluluk Halleri 

Her ne kadar doktrinde tartışmalı da olsa kusursuz sorumluluk halleri olarak adlandırılabilecek türde sorumluluk hukukumuzda mevcuttur. Nitekim tartışma kusursuz sorumluluk hallerinin de aslında bir kusur oluşturduğu yönünde odaklanmakta isede ağırlıklı görüş mevcut düzenlemelerin kusursuz sorumluluğu düzenlediği fikrindedir. 

Kusursuz Sorumluluk Esasları

 Hakimiyet Esası, Tehlike Esası ve Hakkaniyet Esası olarak üç başlık altında incelenebilir.

1.Tehlike Sorumluluğu

Tehlike sorumluluğunun en belirgin örneği Türk Borçlar Kanunun 79. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. 

"Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur."

"Bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletme olduğu kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arzeden işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletme de önemli ölçüde tehlike arzeden işletme sayılır."

"Belirli bir tehlike hâli için öngörülen özel sorumluluk hükümleri saklıdır."

"Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebilirler."

2. Hakimiyet Sorumluluğu

Hakimiyet esasına dayanan sorumluluk haline en net örnek Türk Borçlar Kanunun 66. maddesinde düzenleme altına alınmıştır.

"Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür."

"Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz."

"Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür."

"Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir."