Miras Hukuku

 

Miras hukuku ekonomik sistemimizin bir getirisi olarak insanların hukuken hak sahibi oldukları taşınır ve taşınmaz; maddi ve manevi değerlerin tümünü içerir geniş bir alanda mirasçı hak ve yükümlülüklerini içermekte ve miras bırakanların haklarını düzenlemektedir. Vatandaşlar miras bırakanlarının vefatı anında mirasta hak sahibi olurlar. Miras Hukuku çok teknik ve karmaşık düzenlemeler içerdiğinden dikkatli ve özenli çalışma gerektiren alanların başında gelmektedir.

 

Miras Avukatlığı Nedir?

 

Miras Avukatlığı miras hukukuna ilişkin dava, iş ve işlemlerin yürütülmesi takibi ve sonuçlandırılması alanında çalışan Türkiye'de Barolara kayıtlı avukatlar tarafından miras davalarına ilişkin temsil faaliyetleri yürütülmesidir. Uzmanlaşma kendi beceri imkanları dahilinde belirlenen alanda kıdem sahibi olma sonucu gerçekleşmekte miras davaları ile ilgili tecrübe ve hukuki çalışmalar yapmak sonucu ortaya çıkan bir kavram olarak günümüzde kullanılmaktadır. 

 

Miras Hukuku Neler İçerir?

 

Miras Hukuku Vasiyetname düzenleme, vasiyetnamenin iptali, mirastan yoksun bırakma (Evlatlıktan Red), Mirası Red, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat, Miras Paylaşımı, Tenkis davası, Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal, Mirastan Mal Kaçırma nedeniyle tapu iptal, Denkleştirme davası, Miras Sebebiyle İstihkak davası gibi çok yönlü ve çok teknik iş ve işlemleri içermektedir. Miras davalarının başlıca ve önem arz eden türleri ise;

 

  • Tenkis davası,

 

  • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası ,

 

  • Ortaklığın Giderilmesi Davası

 

  • Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası

 

  • Mirasçılık Belgesinin Alınması

 

  • Veraset İlamının İptali Davası

 

  • Miras Sebebiyle İstihkak Davası

 

  • Mirasta Denkleştirme Davası

 

  • Sağ Kalan Eşin Tereke Tasfiye Davası

 

  • Sağ Kalan Eşe Karşı Terekenin Tasfiyesi Davası

 

 

Büromuz Faaliyetleri

 

Büromuz miras hukukuna ilişkin dava ve temsil faaliyetlerini vatandaşları temsilen Türkiye'deki yahut dünyanın bir başka yerinde bulunan miras haklarına kavuşmaları açısından müvekkilleri nezdinde sürdürmekte ve çalışmalarını yasal mevzuat çerçevesinde Avukatlık Meslek Kuralları çerçevesinde başarı ile yürütmektedir.

Miras Avukatlığı pek tabii uzmanlık gerektiren dava, iş ve işlemleri kapsar. Miras davasının yürütümü başından sonuna sıkı bir takip gerektirmekte ve konunun uzmanı bir hukukçu ile sürecin yürütümünün sağlanması gerekmektedir. Aksi durum hem büyük hak kayıplarına yol açabileceği gibi kişilere borç ve yükümlülük olarak geri dönebilir. Mirasçı kendisini Kadıköy 'de bir ev sahibi oldum zannederken bir anda bir o kadar borçlanmış bulabileceği gibi bir başka gayrimenkulde daha hak sahibi olabilir. Mirastan kaçırılan mallarda bir hakkı olmadığı sanrısını yaşarken hak sahipliğine kavuşabilir.

Türkiye'de saklı pay sahipliği kabul edilmiş liberal eğilim miras hukuku konusunda kısıtlama görmüştür. Miras bırakan bir mirasçısını kolaylıkla mirasın dışına itemez belirli oranlarda yapılan tasarruflar iptale tabidir. Mirastan men etmenin koşulları ülkemizde serttir. Miras bırakan tüm malvarlığını vasiyetname ile üçüncü kişilere yahut mirasçılardan bir veya bir kaçına bırakamaz. Saklı pay sahibi mirasçılar işbu vasiyetnameyi tenkis ederek saklı payları oranında iptale tabi tutabilirler. Vasiyetname düzenlenirken yapılabilecek bir hata miras bırakanın son iradesini arzusunu geçersiz kılabilir. Eşler hayatta iken yalnızca bir eşin üzerine tüm malvarlığını yapmak suretiyle üvey çocukları mirastan mahrum kılmak istemiş olabilirler. Tüm bu hal ve koşullara karşı hakların müdafaası ve geri alınması için hukuki imkanlar mevcuttur.

 

Makalelerimize burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Miras Avukatı Bağdat Caddesi, Bağdat Caddesi Avukat miras, Miras Avukat kadıköy, ataşehir miras avukatı, bagdat caddesi miras avukati, miras avukat bağdat caddesi, istanbul miras avukatı