Franchise Sözleşmesi Cezai Şart İşyerinin Kapanması

 
T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 15084
Karar: 2018 / 4809
Karar Tarihi: 26.06.2018

 

Franchise Sözleşmesi Cezai Şartın İşyerinin Kapatılmasını Kapsamaması

TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 28/06/2016 tarih ve 2015/325-2016/702 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı ile 07/06/2011 tarihinde franchising sözleşmesi akdettiğini, sözleşmeye göre davalı tarafın 5 yıl boyunca müvekkilinin marka ve logolarını kullanması gerektiğini, fakat 06/06/2012 tarihinde sözleşmenin davalı tarafça feshedildiğini, sözleşmenin özel şartlar bölümünün 8. maddesinde sözleşmenin ihlal edilmesi halinde 25.000,00 USD cezai şartın ödeneceğinin kararlaştırıldığını, bu madde doğrultusunda davalı tarafça müvekkili lehine teminat senedi verildiğini, sözleşmenin davalı tarafça haksız feshi nedeniyle müvekkilinin cezai şarta hak kazandığını ve senedin tahsili için takip yapıldığını, takibe davalı tarafça itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptali ile alacağın %20'sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin işletmesinin kiralık bir yerde bulunduğunu ve kira süresinin dolması nedeniyle dükkan sahibince müvekkiline ait işletmenin tahliyesinin talep edildiğini, ayrıca müvekkilinin işlerinin iyi gitmediğini, sürekli olarak zarar ettiğini, bu nedenle ticareti bıraktığını, bu zorunluluklar nedeniyle sözleşme ilişkisinin sonlandırıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, sözleşmenin özel şartlar kısmının 7. maddesinde cezai şartın düzenlendiği, bu maddede sözleşmenin süresinden önce feshi nedeniyle cezai şart alınmasının kararlaştırılmamış olduğu, sözleşmenin fesih hükümleri kısmının 6-a maddesine göre franchise alanın ekonomik durumunun bozulması, işlerinin kötü gitmesi ve işletme faaliyetini sürdürememesi durumunun sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi sonucunu doğuracağı, sözleşme ile cezai şart istenebilecek hallerin sınırlı olarak belirtilmesi karşısında davacının belirtilen gerekçe ile feshi nedeniyle cezai şart istemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 26/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.